/* Pinterest Head Code */ add_action('wp_head', 'your_function_name'); function your_function_name(){ ?> < ?php };

Algemene Voorwaarden 2022

 

Definities

1. Hands On by Martine, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, KvK-nummer 86358022, wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

De huidige op de Website beschikbare versie van de Algemene voorwaarden is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit document dan kunt u mijn benaderen via: meerweten@handsonbymartine.nl

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen

Betaling

1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk
andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege,
zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met
betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in
verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten
en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand
van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht

Aanbiedingen en offertes

1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere
termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan
vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

  Prijzen

  1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en
  eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen
  hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de
  aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
  prijsverhogingen.
  3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een
  vaste prijs overeenkomen.
  4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening
  worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de
  gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden
  verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
  dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf
  te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener
  opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in
  dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd
  met 10% uitkomt.
   

  Prijsindexering

  1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op
  dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen
  vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
  2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan
  opdrachtgever

  Informatieverstrekking door opdrachtgever

  1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor
  dienstverlener.
  2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor
  het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter
  beschikking te stellen
  3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener
  ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
  zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
  4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het
  niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
  5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
  6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en
  bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de
  daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

  Intrekking opdracht

  1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen,
  met een opzegtermijn van 1 maand.
  2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de
  gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
  goed vakmanschap uit.
  2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel
  afgesproken voorschot.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de
  opdracht.

  Contractduur

  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
  uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders
  zijn overeengekomen.
  2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
  een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
  moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

  Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
  opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
  partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
  voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo
  spoedig mogelijk op de hoogte.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
  heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
  4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre
  de wijzig
   

  Overmacht
  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
  dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan
  worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid,
  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
  verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener
  kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers
  of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
  2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn
  verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
  dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
  kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden.
  3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding
  van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel
  geniet.
   

  Verrekening

  Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een
  vordering op dienstverlener.

  Opschorting

  Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
  voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Overdracht van rechten

  Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
  goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Verval van de vordering

  Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na
  de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
  uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

  Opschorting

  Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
  voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Garantie

  Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Hands On by
  Martine enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

  Verzekering

  1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
  onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden
  tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
  2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

  Aansprakelijkheid schade

  1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
  dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
  2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de
  schade niet meer dan het honorarium.
  3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
  een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het
  bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade
  die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de
  uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
  zaken.
  5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevol

  Aansprakelijkheid opdrachtgever

  1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
  aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
  2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een
  rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist
  dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon.
  Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de
  betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name
  van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is
  gesteld.

  Vrijwaring

  De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de
  door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

  Klachtenplicht

  1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan
  dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
  zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
  2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere
  werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

  1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
  dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
  dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
  dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog
  is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
  dienstverlener worden tegengeworpen.
  3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch
  op enige andere wijze te bezwaren.
  4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform
  afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
  opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
  5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen
  van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

  Intellectueel eigendom 

  1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele
  absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht,
  etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
  afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
  2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
  dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere
  wijze worden gebruikt.
  3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking
  gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan
  datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich
  zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een
  schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

  Geheimhouding

  1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en
  alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden
  dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de
  verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige
  maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
  2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien
  openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem
  rustende geheimhoudingsplicht;
  b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het
  moment van verstrekken door de andere partij;
  c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was
  deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
  3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor
  een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

  Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

  1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan
  verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van
  € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding
  voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is
  er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
  benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
  2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
  rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  Niet overname personeel

  Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop
  dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn
  (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of
  indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na
  beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met
  elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Hands On by Martine is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hands On by Martine zoveel mogelijk vooraf met de klant
  bespreken

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hands On by Martine is gevestigd/praktijk
  houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
  tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.